Vedtatt på landsmøte 18. mars 2023.

§ 1 Organisasjonen
Foreningens navn er Norsk Sarkoidose Forening. Foreningen er landsomfattende og partipolitisk uavhengig. Foreningens hovedsete kan ligge hvor som helst i Norge. Foreningen er selveiende. Alle som skal velges til verv, skal ha samme demokratiske rettigheter i foreningen. Foreningen er av og for funksjonshemmede, her sarkoidoserammede, eller av pårørende til funksjonshemmede som har vanskelig for å ivareta sine interesser. Funksjonshemmede og/eller pårørende skal ha flertall i styrende organer.

§ 2 Formål
Foreningens formål er å
• være en rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet for alle med diagnosen sarkoidose
• spre kunnskap/informasjon om sarkoidose til leger, helsepersonell, sykehus, behandlende institusjoner og helsemyndigheter
• drive med interessepolitisk arbeid overfor norske politikere, departementer, organisasjoner og bedrifter
• ha fokus på likepersonsarbeid, da med likepersoner i hvert fylke.
• bistå med å etablere gode retningslinjer for utredning, oppfølging og behandling av sarkoidose, uavhengig av hvor du bor
• påvirke forskningsmiljøer slik at det fattes interesse for forskning på sarkoidose, med det mål å finne en behandling for sarkoidose

NSFs formål sammenfattes i mottoene: «Sammen er vi sterke» og «Med fokus på sarkoidose».

§ 3 Medlemmer
Alle med diagnosen sarkoidose og deres familie har rett til medlemskap (med familie menes foreldre, søsken og ektefelle/samboer). Det er tre typer medlemskap: hovedmedlem, husstandsmedlem og støttemedlem. Hovedmedlemmer og husstandsmedlemmer har fulle demokratiske rettigheter i foreningen. Støttemedlemmer har ingen demokratiske rettigheter.

Med medlem menes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret individuelt og frivillig har meldt seg inn i foreningen, har betalt årskontingent for grunnlagsåret og har demokratiske rettigheter i foreningen. Barn som har fylt 15 år, avgjør selv spørsmål om å melde seg inn i eller ut av organisasjoner, jf. barnelova § 32, med unntak i de tilfeller hvor barnet ikke er i stand til å treffe egne beslutninger av helsemessige årsaker, jf. § 3 h. I slike unntakstilfeller, og for barn under 15 år og andre personer med verge, er det jevngodt med innmelding foretatt av verge.

Et husstandsmedlem må ha samme adresse som hovedmedlemmet.
Støttemedlemmer er familie/venner som ikke har samme adresse som hovedmedlemmet.

Medlemskap i NSF tegnes for ett kalenderår av gangen og er gyldig fra datoen for innbetaling av kontingent eller forfallsdato ved utsendelse og ut samme år. Ved manglende betaling opphører medlemskapet 31. desember samme året. Alle medlemmer av NSF er likestilte i demokratiske rettigheter. I NSF kan ingen bli utestengt fra medlemskap, selv ikke om man skulle bli utelukket fra tillitsverv.

Det er mulig å oppnå æresmedlemskap i Norsk Sarkoidose Forening. Det er utarbeidet egne statutter for dette. Det er styret som utsteder æresmedlemskap.

Medlemmer som opptrer uetisk i sitt arbeid eller som på annen måte vanærer foreningen, eller foreningens omdømme, kan ekskluderes fra foreningen.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Hovedmedlemmer, æresmedlemmer og husstandsmedlemmer har fulle demokratiske rettigheter og kan velges til verv.


§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av landsmøtet og betales forskuddsvis. Den sendes ut i januar/februar hvert år, med de endringer som er vedtatt på foregående landsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem.

Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Likepersonsarbeid
Likepersonsarbeid består av å rekruttere likepersoner og gi opplæring i form av kurs i likepersonsarbeid. En likepersonskoordinator utfører denne jobben. Koordinatoren har også ansvaret for å skaffe midler gjennom å søke på forskjellige støtteordninger. Likepersonsarbeid skal være ulønnet og frivillig. Man behøver ikke ha diagnosen sarkoidose for å være likeperson.

§ 7 Økonomi
Foreningens økonomiske grunnlag dekkes ved en medlemskontingent, inntektsgivende aktiviteter i foreningen og gjennom bidrag fra private og det offentlige. Foreningens regnskapsår skal følge kalenderåret. Styret har budsjettansvar. Kontingenten kreves inn én gang pr. år.

NSF skal ha et sarkoidosefond, hvor en andel av medlemskontingenten blir avsatt årlig. Hvor stor andel bestemmes av landsmøtet. Styret bestemmer selv om økonomiansvarlig skal være et av styremedlemmene eller en ekstern aktør (regnskapskontor o.l.). Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor. Styrets leder og daglig leder har signatur i fellesskap.
Foreningens overskudd skal benyttes til å realisere foreningens formål, jf. § 2. Ingen enkeltperson har rett til å ta ut deler av overskuddet til andre formål eller overta foreningens aktiva.
§ 8 Fylkeslag og lokallag

8.1 Fylkeslag
Norsk Sarkoidose Forening har som målsetting å ha fylkeslag i alle fylker. Landsstyret godkjenner etablering av nye fylkeslag. Navnet blir da (Navn på fylket) fylkeslag av Norsk Sarkoidose Forening. Fylkeslaget skal ha et styre bestående av minimum leder, kasserer og sekretær. Alle i fylkesstyret må̊ være medlemmer av Norsk Sarkoidose Forening. Alle medlemmer er valgbare til styret. Styremedlemmer bør ha diagnosen sarkoidose. Styrets leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme. Fylkesstyret velges av fylkesårsmøtet, som avholdes innen 1. februar. Lagets økonomiske grunnlag dekkes etter retningslinjer bestemt av Norsk Sarkoidose Forening. Alle medlemmer i Norsk Sarkoidose Forening har talerett på̊ fylkesårsmøtet, men bare medlemmene i det aktuelle fylkeslaget har forslags- og stemmerett. Fylkesårsmøtet skal behandle og godkjenne årsregnskap og årsmelding for fylkeslaget.

8.3 Lokallag
Om det innen et distrikt er grunnlag for et lokallag, kan dette opprettes. I fylker med fylkeslag er det fylkesstyret som godkjenner og har ansvaret for lokallagene. Navnet blir da (Navn) lokallag av (Navn på fylket) av Norsk Sarkoidose Forening. Laget bør ha minimum en leder og en kasserer. Styremedlemmer bør ha diagnosen sarkoidose. Disse velges av lokallagsårsmøtet, som også behandler og godkjenner årsregnskap. Lokalårsmøtet avholdes en gang per år i forkant av fylkesårsmøtet. Lokallagets årsmelding inkluderes i fylkesårsmeldingen. Lagets økonomiske grunnlag dekkes etter retningslinjer bestemt av Fylkeslaget og Norsk Sarkoidose Forening. Alle medlemmer i Norsk Sarkoidose Forening har talerett på lokallagsårsmøtet, men bare medlemmene i det aktuelle lokallaget har forslags- og stemmerett. Lokallaget kan ha egne vedtekter som godkjennes av fylkesstyret.

8.4 Årsmelding
I de fylker hvor det er lokallag avpasses årsmøtene slik at lokallagenes årsmeldinger blir en naturlig del av fylkeslaget årsmelding. Organisering og arbeidsform avklares i hvert enkelt tilfelle mellom fylkes- og lokallag.

8.5 Avvikling og sammenslåing
De samme instanser som godkjenner etablering av lag, skal også̊ godkjenne avvikling av disse lagene etter disse retningslinjene:
• Når et lokallag opphører, skal lagets økonomiske midler og eiendeler gå til det fylkeslaget som lokallaget tilhørte. Før eventuelle midler fordeles, skal all utestående gjeld og andre lån eller eiendeler nedbetales eller gis tilbake.
• Når et fylkeslag opphører, skal lagets økonomiske midler og eiendeler overføres til landsforeningen. Før eventuelle midler fordeles, skal all utestående gjeld og andre lån eller eiendeler nedbetales eller gis tilbake.
• Lokallag kan slå seg sammen med andre lokallag, fylkeslag kan slå seg sammen med andre fylkeslag. Midlene i de ulike lagene går da inn i det nye laget. Om de ulike lagene på et senere tidspunkt splittes, fordeles midlene på bakgrunn av antall medlemmer i de nye lagene.

§ 9 Landsmøte
Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert år på et sted og tidspunkt fastsatt av styret. Tidspunktet bekjentgjøres senest 8 uker før møtet. Alle fylkeslag må sende en representant til landsmøtet hvert år. Medlemmer som ønsker å ta opp saker på årsmøtet, må sende et skriftlig forslag til landsstyret senest 4 uker før møtet. Saksliste med innkomne saker gjøres tilgjengelig på NSFs nettsider og sendes til påmeldte medlemmer 1-2 uker før landsmøtet.

Følgende saker skal behandles av møtet:
• valg av møtefunksjonærer: møteleder, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere
• godkjenning av innkalling og dagsordenen
• godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for foregående år
• budsjett og handlingsplan
• fastsettelse av kontingent for kommende år
• eventuelle forslag til endring av vedtektene
• behandling av andre innkomne forslag
• valg av landsstyre og valgkomite

Valgene skal være skriftlige når 1 – ett – medlem ber om det. Styret velges med alminnelig flertall.

Foreningen består av:
• hovedstyre (1 styreleder, 1 nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
• valgkomité (1 leder, 1 medlem og 1 varamedlem) og daglig leder
• fylkesstyre (eget styre)
• lokallagstyre (eget styre)

§ 10 Ekstraordinære landsmøter
Ekstraordinære landsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst én tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Kunngjøring om dette må skje med minst 4 ukers varsel. Et ekstraordinært landsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 11 Styret
NSF ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom landsmøtene. Styretmedlemmene bør ha diagnosen sarkoidose. Daglig drift utføres av daglig leder. Daglig leder ansettes av styret. Styret skal i samråd med daglig leder:
• iverksette landsmøtets bestemmelser
• oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver etter behov og utarbeide instrukser for disse
• administrere og føre nødvendig kontroll med NSFs økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
• representere NSF utad.
• ha jevnlig kontakt med fylkes- og lokallagene
Styret skal holde møte når styreleder forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt. Styret kan motta utgiftsdekning (etter gjeldende satser) for sitt arbeid. I tillegg kommer tapt arbeidsfortjeneste. Utgiftsdekning og tapt arbeidsfortjeneste reguleres hvert år etter gjeldende takster.

§ 13 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på et ordinært eller ekstraordinært landsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 14 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på et ordinært landsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, innkalles det til et ekstraordinært landsmøte mellom 1 til 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Fordelingen av foreningens midler besluttes av det til da sittende styre. Ved oppløsning skal foreningens nettoformue fordeles til et veldedig formål.